:)
Usługi adwokackie są świadczone w następujących formach:
ustne porady prawne;
pisemne opinie i analizy prawne - w bardziej skomplikowanych stanach prawnych
(np. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych);
prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, z prokuraturą, w sporach sądowych itp.);
reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego i prywatnego, przed wszystkimi sądami powszechnym i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
reprezentacja przed organami kontroli skarbowej, organami samorządowymi a także osobami prawnymi i fizycznymi,
opiniowanie i sporządzanie umów;
sporządzanie pism procesowych w każdej dziedzinie prawa;
kompleksowe prowadzenie sprawy.
    W ramach współpracy z Kancelarią, możliwe jest także korzystanie ze STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie, pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego Klienta.
    Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.
Zakres usług
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • prawo spadkowe
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • prawo handlowe i gospodarcze
 • prawo podatkowe
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • prawo karne
 • prawo karne skarbowe
 • prawo wykroczeń
 • prawo administracyjne

Prawnicy
 • Adwokat Sławomir Rudnik
 • Adwokat Edyta Rudnik
 • Adwokat Łukasz Chojnowski
 • Apl. adw. Wojciech Wójcik